ÁSZF


Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek

I. Bevezetés, hatály

1. A jelen Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek (a továbbiakban: ÁSZFF) célja, hogy a https://kepafalon.art ,  http://isellmy.art  és http://kortars.art internetes címen üzemeltetett portál (a továbbiakban: Portál) látogatásának és használatának feltételeit, a Portált üzemeltetető szolgáltató, valamint a látogatók, a felhasználók és egyéb személyek jogviszonyát, az érintettek jogait és kötelezettségeit, a szolgáltatások igénybevételének szabályait átláthatóan és egyértelműen szabályozza.

 

2. A jelen ÁSZFF személyi hatálya minden további nyilatkozat nélkül kiterjed a Portál üzemeltetőjére,

látogatóira, felhasználóira – állampolgárságtól, honosságtól, tartózkodási helytől függetlenül -. Az érintettek ezt a Portál látogatásával vagy használatával elismerik és az ÁSZFF rendelkezéseit magukra

nézve kötelezőnek ismerik el.

 

3. A jelen ÁSZFF rendelkezéseit kell továbbá alkalmazni a szolgáltató és bármely magyar, illetve magyarországi vagy külföldi személy vagy szervezet közötti minden olyan jogviszonyban, ahol a felek

a jelen ÁSZFF rendelkezéseinek alkalmazását előírják vagy jogviszonyukat a jelen ÁSZFF rendelkezéseire utalva létesítik.

 

II. A Portál tulajdonosa és üzemeltetője:

 

Interholding.hu Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 5000 Szolnok, Kossuth tér 5 I/7

Képviseli: Sari Osman

Cégjegyzékszáma: 16-09-008155

Levelezési cím: 5000 Szolnok, Kossuth tér 5 I/7

Telefon +36 20 4330314

E-mail support@kepafalon.art

Adószám 13424017-2-16

Bankkapcsolat OTP Bank Nyrt : 11745004-20088404

 

III. Portál általános leírása:

4.1. Az Interholding.hu Kft a kepafalon.art internetes címen, saját tulajdonú rendszere és adatbázisa segítségével üzemelteti a Portált.

4.2. A Portál többek között a következő alapvető szolgáltatásokat nyújtja:

5. Fogalmak:

5.1. Látógató: a portál nem regisztrált felhasználója,

5.2. Felhasználó: a portál regisztrált felhasználója,

5.3. Művész: a Portál azon Felhasználója, aki díjköteles vagy díjmentes előfizetést kötött a Szolgáltatóval,

5.4. Galéria: a Portál azon Felhasználója, aki díjköteles vagy díjmentes előfizetést kötött a Szolgáltatóval,

5.5. Partner: A Szolgáltató szolgáltatásait igénybe vevő és a Szolgáltatóval szerződéses jogviszonyban álló természetes-, vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság vagy szervezet,

5.6. Résztvevők: a Portált látogató, illetve az adott Szolgáltatást igénybe vevő Partner, Látogató, Felhasználó,

5.7. Szolgáltatás: a Szolgáltató által a Portálon vagy azzal összefüggésben nyújtott bármely szolgáltatás,

5.8. Szolgáltató: a Portált tulajdonló és üzemeltető Interholding.hu Kft (székhelye: 5000 Szolnok,Csokonai út 31 I/5., képviseli: Sari Osman ügyvezető, cégjegyzékszáma: 16-09-008155),

5.9. Felek: egymás viszonylatában a Szolgáltató és a Résztvevők bármelyike,

5.10. Portál: a kepafalon.art internetes címen a Szolgáltató által üzemeltetett portál.

 

IV. A Szolgáltató szerzői,- szellemi alkotásokhoz fűződő,- és tulajdonjoga

6. A Résztvevők tudomásul veszik és elfogadják, hogy a Portál és annak minden eleme a Szolgáltató saját tulajdonát és adatbázisának részét képezi. A Szolgáltató jogosult arra, hogy a Portál bármely elemét és adatbázisának bármely részét saját belátása és döntése szerint használhatja, megjelenítheti vagy megoszthatja.

 

7. Valamennyi, a Szolgáltató által nyújtott Szolgáltatás keretében vagy attól függetlenül a Portálon közzétett tartalom, különösen, de nem kizárólag a portálhoz tartozó domain névek, a Szolgáltató logója, a

Portálon alkalmazott bármely szerkesztési elv, eljárás, vagy módszer, a Portál külső arculata és megjelenése, a Szolgáltató által alkalmazott mottók, szoftveres és egyéb megoldások, ötletek, továbbá a Portálon a Szolgáltató által közzétett valamennyi írásos-, képi-, animációs- vagy hanganyag, a Szolgáltató szellemi tulajdonát képezi vagy azok felhasználási joga kizárólag a Szolgáltatót illeti.

 

8. A fenti 2. pontban foglaltakra tekintettel a Résztvevők tudomásul veszik, hogy a Portálon található vagy azzal kapcsolatos bármely tartalom, működési elv, rendszer, megoldás kizárólag a Szolgáltató által nyújtott valamely Szolgáltatás igénybe vételéhez elengedhetetlenül szükséges módon és mértékben használható fel és az olvasáson, a képernyőn történő megjelenítésen, a felhasználással együtt járó és szükséges ideiglenes többszörözésen és a személyes, nem kereskedelmi célú tároláson és papír alapú vagy azzal egyenértékű megjelenítésen túl a Szolgáltató előzetes, írásbeli hozzájárulása hiányában semmilyen módon és formában, semmilyen mértékben nem használhatók fel.

 

9. Tilos a Szolgáltató előzetes, kifejezett és írásbeli hozzájárulása nélkül a Portál egészben vagy részben történő megváltoztatása, átdolgozása vagy bármely olyan eljárás alkalmazása, amely a Portál és az ott alkalmazott megoldások és e-kereskedelmi rendszer integritását sérti vagy veszélyezteti.

 

V. A Portál Használatával kapcsolatos általános szabályok, felelősség

10. A Résztvevők elismerik és szavatolják, hogy a Szolgáltató részére általuk átadott minden adat és információ, illetve a Portálon általuk megjelentett szerzői jogi védelem alatt álló és nem álló tartalmak, adatok és információk tekintetében azok jogszerű tulajdonosai vagy jogosult felhasználói és az azokban található információk pontosak, valósak és helytállóak, illetve azok, valamint átadásuk és megjelentetésük nem sért jogszabályt és nem sérti harmadik személyek jogát vagy jogos érdekét.

 

11. A Résztvevők ezúton elismerik és szavatolják, hogy a Portálon általuk hozzáférhetővé tett szerzői és

egyéb művek, különösen a képi vagy szöveges tartalmak tekintetében szerzőként, felhasználási szerződés vagy egyéb megállapodás alapján a felhasználási jogokkal rendelkeznek.

 

12. A Szolgáltató, abban az esetben, ha észleli vagy feltételezi – önállóan vagy harmadik személy jelzésére -, hogy a Portálon megjelentetett tartalom jogszabályt sért vagy harmadik személy jogát vagy jogos érdekét sérti, úgy az adott tartalom Portálon való megjelenését – részben vagy annak minden elemében – korlátozhatja, amelyről az érintett Résztvevőt lehetőség szerint egyidejűleg értesíti. A Szolgáltató az adott tartalom elérhetőségét mindaddig nem köteles a Portálon biztosítani, amíg hitelt érdemlően és kétséget kizárólag nem kerül igazolásra, hogy a tartalom nem sért jogszabályt, illetve nem sérti harmadik személyek jogát vagy jogos érdekét. Az érintett Résztvevő tudomásul veszi, hogy a fenti

korlátozásból eredően a Szolgáltatóval szemben díjleszállítási, kártérítési, kártalanítási, költségtérítési vagy egyéb követelése nem lehet.

 

 

13. A Felhasználó / Partner kijelenti és szavatol, hogy az általa a Portál oldalain hozzáférhetővé tett szerzői művek, az információs rendszer vagy egyes részeinek, mint szerzői műveknek, a felhasználásának jogosságáért, az ezek szerzői felé a szerzői vagy egyéb jogcímen felmerülő díjak mindenkori megfizetéséért kizárólag teljes mértékben a Felhasználót / Partnert terheli felelősség.

14. A Felhasználó /Partner elismeri, hogy a Szolgáltató rendelkezik minden olyan anyag (szerzői jogával) korlátlan és díjmentes felhasználási jogával, amelyet az a jelen ÁSZFF hatálya alá tartozó ügyben a Szolgáltató rendelkezésére bocsát.

 

15. Az Partner/Felhasználó az ÁSZFF elfogadásával a Szolgáltató számára visszavonhatatlan, nem kizárólagos, egész világra szóló, örökös (időben és terjedelemben korlátlan) és ingyenes jogot biztosít, hogy a Szolgáltató az Partnertől / Felhasználótól kapott anyagokat gyűjtse, megjelenítse vagy bármilyen más módon felhasználja a Szolgáltató tevékenysége, a Portál népszerűsítése céljából. Az Partner beleegyezik, hogy a fentiek alapján az általa átadott anyagok a Szolgáltató által üzemeltetett Portál archívumában megtalálhatók legyenek.

 

16. A Szolgáltató nem vállal felelősséget

 

17. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy visszautasítsa vagy megszüntesse a Felhasználótól/ partnertől származó mindenféle tartalom közlését, amennyiben úgy ítéli meg, hogy az ellentmond az ÁSZFF-ben rögzítetteknek.

 

18. A Felhasználó / Partner elismeri, hogy Szolgáltató tulajdona minden olyan jog, amely az kepafalon.art fogalmakhoz és emblémákhoz, valamint az azokhoz fonetikai vagy vizuális szempontból hasonlítókhoz kötődnek. A Felhasználó / Partner a fenti cégnevet, domain neveket és az kepafalon.art logót, mint sajátja nem használhatja, sem pedig nem említheti azokat bármilyen negatív összefüggésben.

 

19. A Szolgáltató által kezelt adatok körére és az adatkezelésre, adatvédelemre vonatkozó rendelkezéseket az Adatvédelmi Szabályzat tartalmazza.

 

VI. Az Egyes Résztvevők jogai és kötelezettségei

 

20. Látogató

A Látogató

21. Felhasználó

21.1. Regisztráció

21.1.1. A Portálon a Látogatók számára elérhető Szolgáltatásokon túl minden további Szolgáltatás legalább regisztrációhoz kötött (a továbbiakban: Regisztráció). A Portál rendszerébe minden Látogató szabadon regisztrálhat. A Regisztráció elfogadásáról a Szolgáltató dönt. A Regisztrációval a Látogató a Portál Felhasználójává válik. Felhasználó lehet minden korlátlanul cselekvőképes és jogképes természetes és jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli szervezet. A felhasználói tagság ingyenes.

 

21.1.2. A Regisztráció során a Felhasználó köteles a Szolgáltató rendelkezésére bocsátani a Regisztrációhoz szükséges (személyes) adatok körét, pontos és valós adatokat megadva. A Felhasználó

tudomásul veszi, hogy a regisztráció és az adatszolgáltatás önkéntes, az általa megadott adatok kezelése és felhasználása a jelen ÁSZFF 1. számú, elválaszthatatlan mellékletét képező Adatkezelési Szabályzat rendelkezései szerint történik. A sikeres Regisztrációról a Felhasználó e-mail üzenetben értesítést kap. Amennyiben a Látogató a Regisztráció során hiányosan vagy feltételezhetően valótlan adatokat ad meg, úgy a Szolgáltató a regisztrációt létre nem jöttnek tekinti, illetőleg megtagadja és erről e-mail értesítést küld a Látogató részére. A Felhasználó 3 (három) napon belül köteles módosítani regisztrációját, ha a Regisztráció során megadott adatai megváltoznak. Adatváltozásból eredő következményekért a Szolgáltató nem vállal felelősséget, amennyiben az adatváltozás a Szolgáltató rendszerében még nem került rögzítésre.

 

 

21.1.3. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a regisztráció során bármely megadott információt ellenőrizzen és annak valódiságáról maga bizonyosodjon meg, valamint, hogy regisztrációkat indoklás nélkül megtagadjon vagy visszavonjon – amellyel kapcsolatban a Látogató/Felhasználó kártérítési vagy egyéb igényt nem támaszthat -, és erről a Látogatót/Felhasználót e-mailben értesítse, különösen, de nem kizárólag a következő esetekben:

 

21.1.4. A sikeres regisztrációt visszaigazoló e-mail tartalmazza az új Felhasználó választott felhasználónevét és jelszavát. Jelszavát és egyéb adatait a Felhasználó bármikor megváltoztathatja. A Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy harmadik személyek előtt a jelszava titokban és rejtve maradjon. A Szolgáltató nyomatékosan ajánlja, hogy a Felhasználó rendszeresen módosítsa jelszavát, és azt harmadik személyek által hozzáférhető helyen ne tárolja, harmadik személyek tudomására ne hozza. A Szolgáltató nem felelős a Felhasználót az e pont be nem tartása miatt ért következményekért és károkért.

 

21.2. A Felhasználó lehetőségei és jogai:

21.2.1. A Felhasználónak lehetősége van regisztrációs adatait módosítani, valamint regisztrációjának törlését kérni az Adatvédelmi Szabályzat rendelkezéseivel összhangban.

21.2.2. A Felhasználó a Portálon megtalálható általa feltöltött tartalmakat módosítani

 

 

PARTNER

22. Partner

A Szolgáltatóval szerződéses kapcsolatban álló Partner igénybe veheti a Portálon ügyfeleknek szóló

szolgáltatásokat, melyek a következők:

 

Megrendelés

A jelen Szolgáltatás csak a Szolgáltatóhoz beérkezett, a Partner által aláírt szolgáltatási szerződéssel rendelhető meg. A Partner által aláírt szerződés érkezhet futárküldemény, levél vagy e-mail útján. A szerződés aláírásával a Partner minden további jognyilatkozat nélkül elfogadja a jelen ÁSZFF rendelkezéseit. Az adott szerződéssel megrendelt Szolgáltatásra vonatkozó jogviszony a Szolgáltató írásbeli visszaigazolásával (írásbelinek tekintve a fenti formák bármelyikét) jön létre a Felek között. Új Partner esetében az adott Szolgáltatás díja előre fizetendő.

 

 

A Szolgáltató az aláírt szerződés, és a technikai előírásoknak megfelelő, elektronikusan elküldött anyag beérkezésétől számított 2 (kettő) munkanapon belül vállalja, hogy elvégzi a Szolgáltatást, amelyről visszajelzést küld a Partnernek.

 

A Partner szavatol azért, hogy a vele kapcsolatosan vagy az általa a Szolgáltatónak átadott és a Portálon megjelentetett tartalom:

vagy veszélyeztetheti.

 

Partner kifejezetten tudomásul veszi, hogy az által szolgáltatott információkat képi és egyéb anyagokat a Szolgáltató ellenőrzés nélkül teszi közzé, ezért az Ügyfelet különös felelősség terheli a tekintetben, hogy az általa a Szolgáltatónak átadott anyagok közzététele jogszabályt vagy harmadik személyek jogát vagy jogos érdekét ne sértse.

 

A Partner kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben az által szolgáltatott anyagokkal kapcsolatosan harmadik személy a szolgáltatóval szemben bármely követelést támaszt, úgy ez alól a Szolgáltatót haladéktalanul mentesíti.

 

A Szolgáltató által feltöltött tartalom megfelelőségének ellenőrzése minden esetben az adott Partner feladata. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a feltöltött anyagok letöltéséért, felhasználásáért.

 

Tartalmak elérésének korlátozása

A Szolgáltató, abban az esetben, ha észleli vagy feltételezi – önállóan vagy harmadik személy jelzésére -, hogy a Portálon megjelentetett tartalom jogszabályt sért vagy harmadik személy jogát vagy jogos érdekét sérti, úgy az adott tartalom Portálon való megjelenését - részben vagy annak minden elemében - korlátozhatja, amelyről az érintett Ügyfelet egyidejűleg értesíti. A Szolgáltató az adott tartalom elérhetőségét mindaddig nem köteles a Portálon biztosítani, amíg hitelt érdemlően és kétséget kizárólag nem kerül igazolásra, hogy a tartalom nem sért jogszabályt, illetve nem sérti harmadik személyek jogát vagy jogos érdekét. A Partner tudomásul veszi, hogy a fenti korlátozásból eredően a Szolgáltatóval szemben díjleszállítási, kártérítési, kártalanítási, költségtérítési vagy egyéb követelése nem lehet.

 

 

A Szolgáltató által működtetett internetes oldalon elérhető tárgykategóriába sorolt Tárgyakat lehet hirdetni.

A Szolgáltató által működtetett portálon tilos az alábbi dolgok, vagy az alábbi dolgokat tartalmazó Tárgyak értékesítése:

hozott termék;

 

Az alábbi termékek, áruk értékesítése esetén a következő, további feltételeknek kell teljesülniük:

Engedélyköteles termék esetén az Eladó köteles a hirdetésben feltüntetni, hogy ilyen engedély birtokában van és a termék árusítása nem ütközik jogszabályba, hatósági rendelkezésbe.

 

 

22.1. Reklám felület igénybevétele a Portálon

Az alábbi pontok tartalmazzák a Szolgáltató által értékesített reklámfelületekre vonatkozó szerződésekkel kapcsolatos jogviszonyokban a Szolgáltató és a Reklámozók jogait és kötelezettségeit.

22.1.1. Általános rendelkezések:

A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény rendelkezései alapján, a jelen ÁSZFF alkalmazásában: reklám címzettje: a Résztvevők azon köre, akik felé a reklám irányul, illetve akikhez a reklám eljut a Portálon keresztül;

reklám közzé tevője: a Szolgáltató, aki a reklám közzétételére alkalmas eszközökkel – a jelen esetben a Portállal - rendelkezik és ezek segítségével a reklámot megismerhetővé teszi,

reklámozó: azon Partner, akinek érdekében a reklámot a Szolgáltató közzéteszi a Portál felületén, illetve aki a reklámot megrendeli,

Online reklámstatisztika: a Szolgáltató által előállított, a reklámok kreatívonkénti és megjelenési helyenkénti, megjelenés számát napi elosztásban rögzítő statisztika,

 

 

22.1.2. A szolgáltatás leírása:

A Szolgáltató a jelen pontban részletezett Szolgáltatás keretében biztosítja a vele erre szerződéses kapcsolatban álló Partner részére a Portálon található reklámfelületek igénybevételét az alábbi szabályok szerint.

 

22.1.3. A szolgáltatás igénybevételének általános feltételei:

A Partner tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás igénybevételének általános jogszabályi feltétele, hogy reklám akkor tehető közzé, ha a Partner, mint reklámozó a reklám közzétételének megrendelésekor a Szolgáltató, mint a reklám közzétevője részére megadja a cégnevét, illetve nevét, a székhelyét, ennek hiányában lakóhelyét, továbbá az adószámát. A jogszabályban meghatározott előzetes minőségvizsgálati vagy megfelelőség tanúsítási kötelezettség alá tartozó termékre vonatkozó reklám esetén a Partner köteles a Szolgáltatónak nyilatkozni arról, hogy a vizsgálatot elvégezték és annak alapján a termék forgalomba hozható. Ha a termék nem tartozik előzetes minőségvizsgálati vagy megfelelőség tanúsítási kötelezettség alá, a nyilatkozatnak ezt kell tartalmaznia. Ilyen nyilatkozat hiányában a reklám nem tehető közzé. A Partner tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató köteles a fent meghatározott adatokról, valamint a nyilatkozatokról nyilvántartást vezetni, és azt a reklám közzétételétől számított öt évig megőrizni.

A Partner szavatol azért, hogy az általa a Szolgáltató részére átadott reklám Szolgáltató általi közzététele a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvényben foglalt reklámkorlátozásokba és tilalmakba nem ütközik, jogszabályt nem sért, valamint harmadik személyek jogát vagy jogos érdekét nem sérti. A Partner felelős a fenti rendelkezések megszegésével a Szolgáltatónak okozott minden kárért és abban az esetben, ha a Partner által a Szolgáltatónak közzétételre átadott reklám közzétételével kapcsolatosan harmadik személy a Szolgáltatóval szemben követelést támaszt, ez alól a Partner köteles a Szolgáltatót haladéktalanul mentesíteni.

Az Online reklámstatisztika elkészítését eltérő megállapodás hiányában a Szolgáltató biztosítja.

 

22.1.4. A szolgáltatás igénybevételének menete:

22.1.4.1. A megrendelés:

 

22.1.4.2. A szerződés létrejötte

A Partner tudomásul veszi, hogy a reklám megjelentetésére csak abban az esetben van lehetőség, ha közötte és a Szolgáltató között az egyedi reklámszerződés létrejön. Az egyedi reklámszerződés azzal jön létre a Szolgáltató és az Partner között, hogy a Szolgáltató a Partner megrendelését, amennyiben minden szükséges adat rendelkezésre áll, írásban (futárküldemény, levél, fax vagy e-mail útján), a megrendeléssel megegyező tartalommal 5 (öt) munkanapon belül írásban visszaigazolja. 4.4.4.3. A reklámanyag Partner általi szolgáltatása

 

A Partner a megrendeléshez – amennyiben ez nem lehetséges, úgy a Szolgáltató visszaigazolásában rögzített határidőre, de legkésőbb az anyagleadási határidőig – 3 (három) munkanap a tervezett megjelenést megelőzően – kész reklámanyagot köteles küldeni a Szolgáltató részére. A reklám szövegmennyisége, megfogalmazása, grafikai megoldása tekintetében a szolgáltató a Partner kérésére díjmentes szakmai véleményt ad, amellyel kapcsolatosan a Szolgáltató mindennemű felelősséget kizár, és fenntartja a jogot arra, hogy a véleményadás terjedelmét belátása szerint korlátozza. A Partner tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató véleménye és vizsgálata nem terjed és semmilyen körülmények között nem terjedhet ki a reklám elkészítésének vagy közzétételének jogszerűségi vizsgálatára.

 

A Partner tudomásul veszi, hogy az Árlistában szereplő összegek csak a reklám közzétételének árára vonatkoznak, így amennyiben a Partner a reklám előállításával vagy annak esetleges átdolgozásával, kijavításával a Szolgáltatót bízza meg, ezt a Szolgáltató egyedi, külön díjazásért és külön erre kötött szerződés alapján vállalja.

 

22.1.4.4. A Reklám visszautasítása

A Partner tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a megrendelést nem köteles elfogadni, valamint tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a megrendelés visszaigazolását követően is jogosult azonnal hatállyal felmondani az egyedi reklámszerződést - és a Partnernek a Szolgáltatóval szemben ebből eredően kártérítési és egyéb követelése nem lehet – különösen akkor, ha a Szolgáltató megítélése szerint – amely alapulhat saját felismerésen vagy harmadik személy jelzésén egyaránt - a Partner által közzétenni kívánt reklám

A speciális online reklámok közzétételét a Szolgáltató csak a végleges kreatív tesztelése után vállalja. A Szolgáltató a tesztelés eredményétől függően érvényes, visszaigazolt megrendelés és létrejött egyedi

reklámszerződés ellenére is – a Partner kártérítési és egyéb igényeinek kizárása mellett - fenntartja a jogot a megjelentetés visszautasítására, vagy változások kérésére.

Amennyiben a reklám-, illetve támogatói film sugárzását a Szolgáltató azért tagadja meg, mert azzal szemben az MTVA vagy más illetékes hatóság – akár hivatalos, akár informális úton – kifogást emelt, a Partner köteles a reklám-, illetve támogatói filmet a Szolgáltató kérésének megfelelően, az erre irányuló kérés kézhezvételétől számított 15 (tizenöt) napon belül saját költségén átdolgozni. Az ebből adódó esetleges késedelmes teljesítés Szolgáltatónak nem róható fel.

 

22.1.4.5. Lemondás és módosítás

A már megrendelt Reklámot a Partner jogosult a Szolgáltató visszaigazolásában megjelölt lemondási és módosítási határidőig (online Reklám esetén a tervezett megjelenés előtti 20 munkanappal) írásban, további jogkövetkezmények nélkül lemondani, a reklámmal kapcsolatban későbbi megjelentetésre vonatkozó megrendelést benyújtani, vagy módosítani. A Partner tudomásul veszi, hogy a lemondási és módosítási határidő a reklámot tartalmazó adott médium megjelenési és teljesítési időpontjához kötődik, ezért ezen határidő a megrendelés tartalmától függően a visszaigazoláshoz képest múltbéli időpont is lehet. Ebben az esetben a Partner nem gyakorolhatja lemondási és módosítási jogát. A lemondás időpontjának az a munkanap számít, amelyen munkaidőben (17:00 óráig) a lemondásról szóló írásbeli értesítés a Szolgáltatóhoz megérkezett.

Lemondás és módosítás csak írásban (futáspostai küldemény, telefax vagy ajánlott, levélben) történhet, melynek tudomásulvételét a Szolgáltató minden esetben, írásban visszaigazolja. Az esetleges reklamáció alapja a visszaigazolás. Azon módosításokat, illetve lemondásokat, amelyek nem kerültek visszaigazolásra és a Partner nem rendelkezik a átvételi, fax, illetve postai visszaigazolással, el nem fogadottnak kell tekinteni, és az ebből fakadó károk és következmények az Ügyfelet terhelik. A lemondási és módosítási határidő elteltét követően a megjelenés időpontjára vonatkozó lemondási, módosítási igények teljesítésére a Szolgáltató nem köteles. Amennyiben a Szolgáltató tevékenységének eredményeképpen a módosítás mégis megtörténik, a Partner a módosítással érintett reklám nettó közzétételi díja 10%- ának megfelelő mértékű kötbér megfizetésére köteles.

Amennyiben a módosítás már nem kivitelezhető, illetve a lemondás már nem fogadható el, a Szolgáltató a reklámot az eredeti megrendelés szerinti időpontban és tartalommal teszi közzé, vagy – a Partner kifejezett, írásbeli kérésére – a közzétételt mellőzi, de a Partner ez esetben is köteles a reklám eredeti közzétételi díjának megfizetésére. A Partner a tervezett Reklám megjelenés előtt 16-19 nappal történő lemondás esetén a reklám nettó közzétételi díja 75%-a, 0-15 nappal történő lemondás, illetve egyedi, időszakos rovatok szponzorációja esetén a megrendelést követően történő bármely lemondás esetén a reklám nettó közzétételi díja 100%-a mértékű kötbér megfizetésére köteles.

 

22.1.4.6. Felelősségi szabályok

A Partner felel minden olyan hibáért, költségért és kárért, amely az általa biztosított reklámanyagok vagy azok bármely része (ábrák, grafikák, emblémák stb.) rossz minőségéből, hibájából, hiányosságából vagy bármely tulajdonságából fakad. Az elektronikus formában elküldött reklám esetén a reklám utolsó állapotát tükröző kinyomtatott változatát (proof-ot) is mellékelni kell, mert ennek hiányában az esetlegesen bekövetkező esztétikai, szöveg és/vagy színhibákért a Szolgáltató felelősséget nem vállal, és ebben az esetben a reklámozó hibás teljesítésre hivatkozva díjcsökkentés iránti vagy egyéb igényt nem érvényesíthet a Szolgáltatóval szemben. A Szolgáltató a részére online közzététel, sugárzás céljából átadott reklámanyagot, illetve támogatói filmet jogszerűségi, különösen szerzői és médiajogi, sajtó, illetve reklámetikai szempontból nem ellenőrzi, az ebből keletkező bármilyen kár, bírság, polgári jogi igény az Ügyfelet terheli. A Partner a  jelen ÁSZFF elfogadásával kifejezetten átvállalja szerzői, reklám- és médiajogi, versenyjogi továbbá a polgári jogi szabályok be nem tartása miatt, az átadott reklámanyagokkal, illetve támogatói filmekkel, illetőleg azok közzétételével kapcsolatban a Szolgáltatóra kiszabott bírságok és kártérítési, illetve polgári jogi igények megtérítését.

Vis major miatt elmaradt vagy hibásan teljesített reklám közzétételéért a Szolgáltató semmiféle kár vagy egyéb igényt nem köteles teljesíteni. Vis majornak minősül különösen, de nem kizárólag minden olyan elháríthatatlan külső esemény, amelyet a Szolgáltató sem közvetlenül, sem közvetve nem képes befolyásolni vagy elhárítani, illetőleg az internet vagy adatkapcsolat hibája.

A Szolgáltató leadási határidőt követően leadott vagy módosított reklámanyag közzétételének hibáiból

eredő felelősségét kizárja.

A Szolgáltató esetleges kártérítési felelőssége kizárólag a bizonyítottan neki felróható okból bekövetkező tényleges és közvetlen anyagi károkra korlátozódik legfeljebb az adott szolgáltatás díjának mértékéig, és a Szolgáltató kifejezetten kizárja a felelősségét bármiféle közvetett vagy következményi, illetve biztatási jellegű kárért, ideértve többek között az elmaradt hasznot, a költségeket, illetve a nem vagyoni kárt is.

A Partner mindennemű reklamációt az érintett reklám megjelenését követő 14 (tizennégy) naptári napos jogvesztő határidőn belül köteles a Szolgáltató részére írásban bejelenteni.

 

IX. A Felek felelőssége

23. A Résztvevőknek tudomása van arról, hogy az interneten az adattovábbítás, illetve annak sebessége számos tényező függvénye. A Szolgáltató törekszik a gyors adatcsere megvalósítására, de nem vállal garanciát és felelősséget az információ késéséért, vagy esetleges elvesztéséért.

 

24. A Résztvevők tudomásul veszik, hogy a folyamatos üzemeltetés egyes esetekben a Szolgáltató előzetes tudta és szándéka ellenére is megszakadhat. Ilyenkor a Szolgáltató köteles minden tőle elvárhatót megtenni a szolgáltatás mielőbbi újraindítása érdekében, azonban a Szolgáltatok szüneteltetéséből eredően a Résztvevőknek a Szolgáltatóval szemben további követelése nem lehet.

 

25. A Szolgáltató jogosult a rendszer karbantartása érdekében a Szolgáltatásokat szüneteltetni.

 

26. A Szolgáltató csak a neki felróható szándékos vagy súlyosan gondatlan hibákért felel a Partner/Felhasználó felé, de ezekben az esetekben is maximum csak az érintett Szolgáltatás díjának megfelelő összeg erejéig.

 

27. A vásárlások tárgyát képező tárgyakkal kapcsolatban a Szolgáltató – a rendelkezésére álló, az oldalra feltöltött információkon kívül – semmilyen plusz információval a Résztvevők részére nem tud szolgálni; az ajánlatok tartalmával kapcsolatban felelősséget nem vállal.

 

28. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy visszautasítsa vagy megszüntesse mindenféle tartalom közlését, amennyiben úgy ítéli meg, hogy az ellentmond a jelen ÁSZFF -ben, illetve a hatályos jogszabályokban rögzítetteknek.

 

29. Szolgáltató nem része semmilyen olyan üzleti megállapodásnak és jogviszonynak, amely a Felhasználó, illetve Partner között jön létre.

 

30. A Szolgáltató esetleges kártérítési felelőssége kizárólag a bizonyítottan neki felróható vagy súlyos gondatlan okból bekövetkező tényleges és közvetlen anyagi károkra korlátozódik legfeljebb az adott szolgáltatás díjának mértékéig, és a Szolgáltató kifejezetten kizárja a felelősségét bármiféle közvetett vagy következményi, illetve biztatási jellegű kárért, ideértve többek között az elmaradt hasznot, a költségeket, illetve a nem vagyoni kárt is.

 

31. a jelen ÁSZFF elfogadásával a Résztvevők kötelezettséget vállalnak arra, hogy amennyiben az itt meghatározott kijelentéseik vagy szavatosságvállalásaik megsértése miatt vagy egyéb az általuk szolgáltatott anyagok közzétételéből eredően a Szolgáltatóval szemben harmadik személy bármely követelést támaszt, ez alól a Szolgáltatót haladéktalanul mentesítik, kárait, költségei megtérítik.

 

X. Vegyes és záró rendelkezések

32. A Résztvevők kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen ÁSZFF hatálya alá tartozó jogviszonyaikban megállapodásaik tartalmát, továbbá az együttműködésük keretei között folytatandó tevékenységüket, minden (akár szóban, akár írásban, vagy bármely egyéb módon) átadott műszaki, jogi, üzleti információt, tényt, adatot, dokumentumot - ideértve de nem csak erre korlátozva, knowhow- t, eljárásokat, adatrendszerekre vonatkozó információkat, számítógépes programokat - bizalmasan kezelik, azt harmadik személlyel nem közlik, nyilvánosságra nem hozzák, nem másolják, nem reprodukálják, kivéve, ha ahhoz az átadó fél előzetesen írásban hozzájárult. A Résztvevők a velük munkaviszonyban, tagsági viszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állók, megbízottaik, vagy bármely egyéb jogcímen nevükben eljárók magatartásáért - ideértve a jelen pont szerinti titoktartási kötelezettséget is - úgy felelnek, mintha maguk jártak volna el. A titoktartási kötelezettség időbeli korlátozás nélkül terheli a Résztvevőket.

 

33. Jelen ÁSZFF kapcsán felmerülő jogviták esetére a Felek hatáskörtől függően kikötik a Szolnoki Törvényszék kizárólagos illetékességét azzal, hogy amennyiben polgári eljárásjogi szabály a fentiek illetékességének kikötését tiltja, úgy a Szolgáltató mindenkori székhelye szerinti bíróság illetékességének vetik alá magukat a Felek.

 

34. A jelen ÁSZFF hatály alá tartozó jogviszonyokra Magyarország jogi normáit kell alkalmazni a kollíziós magánjogi normák egyidejű kizárása mellett. Jelen ÁSZFF-ben nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény, a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (8-12. §) rendelkezései irányadóak.

 

35. A jelen ÁSZFF visszavonásig, illetve a módosítások hatályba lépéséig marad hatályban. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy az ÁSZFF-et frissítheti, visszavonhatja, amelyre vonatkozó információkat a Portálon teszi közzé. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy Általános Szerződési Feltételeit bármikor megváltoztassa. A Szolgáltató az ÁSZFF aktuális verzióját közzéteszi a www.kepafalon.art/aszff internetes oldalon, az utolsó módosítás időpontját jól láthatóan feltüntetve.

A Felhasználókat / Ügyfeleket a módosításról azt megelőzően 2 nappal értesíti.

 

 

ASZF kelte: 2019.10.31.